Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli 2017
Adresaci: nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, opiekunowie stażu.. Każdy nauczyciel po zakończeniu stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Liczba godzin dydaktycznych: 4.Aktem wprowadzającym te zmiany jest Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203); od 1 września 2019 roku - obowiązuje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, która może być pozytywna lub negatywna.Dyrektor rozlicza nauczyciela jedynie z zadań, które mu zatwierdził do realizacji na okres odbywania stażu, oraz wskazuje jego rozwój (progres) zawodowy w określonych obszarach.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO dotyczy § 8 ust.. Warto także przeanalizować ilu nauczycieli ma już kwalifikacje do nauczania języka obcego, a ilu musi się jeszcze dokształcić w tym zakresie.Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego przeprowadzane jest systematycznie w kwietniu i maju każdego roku szkolnego Narzędziem diagnozującym jest ankieta Jej wyniki są analizowane i uwzględniane w ofercie doskonalenia zawodowego na kolejny rok szkolny oraz w planowaniu pracy doradców metodycznychZamieszczam sprawozdanie w formie tabeli z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, edukacja wczesnoszkolna..

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.

Nr 2) prosimy sporządzić na załączonych drukach i przesłać do wizytatorów w regionach do dnia 15 marca 2021 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Agaty Fronckowiak- Olobry ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wprowadzenie Jestem nauczycielem z 7- letnim stażem pracy.. Zgodnie z ww.. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy Kursy modułowe informatyczne nauczyciele Moodle nauczyciele Szkolenia w zakresie bhp nauczyciele Kursy językowe z elementami e - learningu nauczyciele Tworzenie prezentacji multimedialnych Power Point Funkcjonowanie ucznia z .Obecna regulacja stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 70a ust.. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Zakres szkolenia: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 1 i 7 Karty Nauczyciela (dotyczy to środków wyodrębnianych w .Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu; sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły; nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Na każdy rok szkolny rada pedagogiczna uchwala szkolny plan szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli.W dniach 11 października 2017 r. (pierwsza grupa), 18 października 2017 r. (druga grupa) oraz 27 października 2017 r. (trzecia grupa), w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie, odbyło się szkolenie pt. Dąbrowa Białostocka, 01.06.2020r..

Nr 1) oraz uczestnictwa nauczycieli w pozaszkolnych formach doskonalenia (zał.

z 2019 r., poz .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy .. formach doskonalenia zawodowego dzieliłam się z innymi n auczycielami w ramach WDN oraz w trakcie bieżącej pracy.. W Zespole Szkół.. rozpoczęłam pracę we wrześniu 2013 r. Od tego momentu rozpoczęłam swoją ścieżkę awansu zawodowego.Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o wypełnienie oraz przesłanie załączonej tabeli, będącej sprawozdaniem z doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych w formie wydruku, a także pocztą elektroniczną (w edytowanym formacie Excel) na adres [email protected] lub w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP - na skrzynkę /UMKr/ServoPDkoniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., zachowują tę akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r.według planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, d. koordynacja prac związanych z działaniem zespołów przedmiotowych, e. planowanie budŜetu związanego z doskonaleniem nauczycieli, f. ewaluacja doskonalenia nauczycieli, g. koordynacja prac związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły, h.Do sprawozdania nale ży doł ączy ć zgodnie z §11 ust..

Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.

Ukończyłam dzienne studia licencjackie na kierunku: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w 2010r., następnie dzienne studia magisterskie na kierunku: profilaktyka i animacja społeczno .Dyrektorzy szkół są zobowiązani stosować się do tego planu i w terminie do 31 marca następnego roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie z wykorzystania przyznanych środków.. I to są tak naprawdę wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. 2 Zarz ądzenia nr 14/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 stycznia 2016 r.: * potwierdzenia uko ńczenia przez nauczycieli poszczególnych form dokształcania/doskonalenia, na które przyznano dofinansowania ** potwierdzony przez dyr. szkoły/przedszkola wydruk z ewidencji ksi ęgowejNauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4. za okres stażu od 04.09.2017 do 31.05.2020r.. Sama nazwa wskazuje, że jest to ocena wystawiana na podstawie złożonego przez nauczyciela sprawozdania z realizacji zadań w okresie stażu..

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U.

Sprawozdanie proszę przesłać do Wydziału Edukacji w formie wydruku a także pocztąSPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Skład zespołu: W roku szkolnym 2017/2018 odbyło się 5 spotkań zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podczas których: -omówiono wybrane programy nauczania oraz podręczniki dla klas I-III;5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. 2 pkt.. Szkoła Podstawowa im.. W obrębie tego zadania zapoznałem się ze statutem szkoły, zapoznałem się z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, stworzyłem przedmiotowe zasady ocenianiaSprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN - zał.. Tadeusza Kościuszkiul.. Podstawy programowe dotyczące kształcenia zawodowego w świetle nowych zawodów wprowadzonych w klasyfikacji zawodów MEN od roku szkolnego 2017/2018.Dyrektor, opracowując sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, powinien wyciągnąć wnioski na przyszył rok, zobaczyć, które kursy i szkolenia najbardziej przełożyły się na poprawę jakości pracy przedszkola oraz zadowolenie nauczycieli.Jeśli organ prowadzący nie udostępnia wzoru sprawozdania z doskonalenia zawodowego nauczycieli dyrektor sam musi zadbać, aby dokument ten był kompletny, czytelny i przejrzysty.. 1 wychowanie fizyczne (2020 .Po sporządzeniu wewnątrzszkolnego planu potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dyrektorzy przedszkoli, do 30 listopada danego roku, powinni złożyć wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym - od 1 stycznia.1 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp.. CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2017 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017.1575) • Program i materiały edukacyjne kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na ekspertów.Niniejsze sprawozdanie zostało napisane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 7 ust.2.. 9 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym, to minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w art. 70a ust.. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.. Południowa 1316 - 200 Dąbrowa Białostocka.. regulaminem dyrektorzy szkół i placówek do 31 stycznia 2017 r., składają do Wydziału Edukacji sprawozdanie ze sposobu wykorzystania w roku poprzednim środków na różne formy doskonalenia nauczycieli - rad pedagogicznych..Komentarze

Brak komentarzy.