Sanepid toruń wniosek o ekshumację
Imię i nazwisko.. Wniosek o wykreślenie z rejestru: pdf : 28.. Keywords ekshumacja zwłok, wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację, zezwolenie na ekshumację, wniosek o ekshumację zwłok do sanepiduWniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewóz ludzkich zwłok lub szczątków 1.. Dane wnioskodawcy.. Wniosek o zatwierdzenie i o wpis do rejestru.. Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawniona jest najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o ekshumację: oryginał odpisu skróconego aktu zgonu, zaświadczenie od zarządcy cmentarza aktualnego pochówku o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia ekshumacji zwłok/szczątków; zaświadczenie od zarządcy cmentarza przyszłego pochówku o możliwości pochowania zwłok/szczątków;Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację dotyczy jednej osoby.. Chcesz pomóc osobie, która nie wie jak samodzielnie się zarejestrować?. Instrukcja wypełnienia dokumentu 1.. Okres przechowywania danych Dane będą przechowywane przez okres zgodny z klasyfikacją archiwizacji ze względu na realizację zadań władzy publicznej.W celu przeprowadzenia ekshumacji pobiera się w Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, na terenie której odbędzie się planowana ekshumacja wniosek i składa się go w PSSE na 14 dni przed planowaną ekshumacją..

Sprawdź, jak możesz uzyskać 對zezwolenie na ekshumację.

Powodem są.. przeprowadzki osób, które opiekują się grobami.uprawnionego członka rodziny osoby zmarłej** o wyrażeniu zgody na ekshumację zwłok/szczątków i transport* (** pozostały małżonek, krewni wstępni, krewni zstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia)Sanepid wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w formie decyzji administracyjnej.. Sanepid sprawuje nadzór nad poprawnym wykonaniem wszystkich czynności związanych z ekshumacją.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Powiadomienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który następnie wydaje zgodę na ekshumację.. Zezwolenie jest potrzebne, bo ekshumacja może odbyć się w ściśle określonych warunkach i czasie.. Miejscowość.. Wniosek o dokonanie zmian: pdf : INFORMATOR O ZASADACH PRZETWARZANIA .Złożyła do sanepidu wniosek o ekshumację, lecz otrzymała odmowę.. Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie; Wersja XML - Link otwiera się w nowym oknie; Drukuj .. WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI..

Zgłoszenie się do wybranego zakładu pogrzebowego przeprowadzającego ekshumację.

Wniosek złóż tej stacji Sanepidu, która jest właściwa ze względu na miejsce położenia grobu.. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy.. Wniosek _o _dokonanie _zmian _w _rejestrze _zakladow.pdf 0.11MB Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów.W celu prowadzenia postępowania o ekshumację, na podstawie obowiązku z art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (podstawa z art. 6 ust.. Strona główna - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu - Portal Gov.pl.. Uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji jest wyłącznie najbliższa rodzina, stąd obowiązek ten ciąży każdorazowo na najbliższych osoby zmarłej i nie może go wykonać zarządca cmentarza czy firma pogrzebowa.Wniosek o wydanie zezwolenia na: Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania na tym samym miejscu pochówku (cmentarzu) Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania w innym miejscu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej - przewóz ekshumowanych zwłok lub szczątków środkiem transportu drogowego (do .Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowania na grypę MZ-55 : SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU: 25..

Zgłoś kwarantannę.Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację ludzkich zwłok lub szczątków.

Do wniosku nale Ŝy doł ączy ć zał ączniki: Akt zgonuDo wykonania przez nas ekshumacji niezbędne jest wypełnienie właściwie umotywowanego wniosku, na którym zamieszczona będzie nazwa i pieczęć naszej firmy, do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, na terenie której znajduje się grób, w czym oferujemy Państwu pomoc jednego z naszych doświadczonych asystentów, który zadba nie tylko o właściwe wypełnienie wniosku, ale też o możliwość wyboru dogodnego dla Państwa terminu samej ekshumacji, jak i ponownego pochówku.Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana: 1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego; 3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.. Wniosek _o _wydanie _opinii _sanitarnej.pdf 0.06MB Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów.. Stopień pokrewieństwa wnioskodawcy z osobą zmarłą.. Nr lokaluWniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej możecie pobrać w sanepidzie oraz ze stron Internetowych Państwowych Inspekcji Sanitarnych - tutaj macie przykładową stronę.Wniosek o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji (odpowiednio umotywowany) może złożyć wyłącznie najbliższa rodzina zmarłego (nie może go złożyć zarządca cmentarza czy firma pogrzebowa)..

Zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania .

Poinformowanie nowego cmentarza o terminie ekshumacji.wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumacjĘ zwŁok lub szczĄtkÓw ludzkich, ekshumacjĘ i przewÓz, przewÓz Imprezy masowe WNIOSEK O WYDANIE OPINII O NIEZBĘDNEJ WIELKOŚCI SIŁ I ŚRODKÓW POTRZEBNYCH DO ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJDo sanepidów wpływa coraz więcej wniosków o wydanie zgody na ekshumację.. Wniosek powinien by ć podpisany w obecno ści pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ………………….. Uzyskanie zgody od administracji cmentarza, na którym dotychczas spoczywało ciało.. WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI.. Wniosek w sprawie wydania zgody na ekshumację oraz wystąpienia dotyczące warunków przeprowadzania ekshumacji należy kierować do: państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na lokalizację miejsca planowanej ekshumacji.Zawiadomienie _o _zakonczeniu _budowy.pdf 0.20MB Wniosek o wydanie opinii sanitarnej.. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy.. Instrukcja wypełnienia dokumentu.. 2.Formularz do zgłaszania kwarantanny.. Wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.Wniosek złóż tej stacji Sanepidu, która jest właściwa ze względu na miejsce położenia grobu.. Dane wnioskodawcy 2.1.. Chronimy zdrowie ludzkie przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowisk.. Miałeś/aś bliski kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2?. Zapobiegamy powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.Ekshumacja zwłok lub szczątków wymaga zezwolenia państwowego inspektora sanitarnego.. „ Urzędnicy uważają, że tego typu działania mogłyby naruszyć szczątki innych zmarłych, pochowanych obok.Wynika to ze względów bezpieczeństwa.. Keywords: ekshumacja zwłok, wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację, zezwolenie na ekshumację, wniosek o ekshumację zwłok do sanepidu- wniosek o wydanie zgody na ekshumację (formularz własny stacji sanitarno epidemiologicznej) w którym ważnym elementem jest przyczyna zgonu (np. choroba zakaźna ogranicza okres ekshumacji i nie wolno jej przeprowadzać przed upływem 2 lat od dnia zgonu) i uzasadnienie wniosku.Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich, ekshumację i przewóz, przewóz ..Komentarze

Brak komentarzy.