Umowa wynajmu sali gimnastycznej w szkole
1 ustawy o samorządzie gminnym zamierza zawrzeć umowę najmu pomieszczeń szkolnych na okres 1 roku.. Umowa na wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych zostaje zawarta pomi ędzy osob ąnajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im.. Dyrektor Zespołu Szkół wspólnie z najemc ą ustalaj ą projekt umowy i termin najmu lub użyczenia, któr ą nast ępnie przedkładaj ą Wójtowi Gminy do podpisania.. Wnioski o najem sali gimnastycznej można składać w sekretariacie szkoły w godzinach funkcjonowania szkoły.. Przedmiot umowy.. Batalionów Chłopskich w Różance z dnia 9.04.2013r.. W umowie o wynajęcie Sali gimnastycznej osoba/instytucja wynajmująca przedstawia następujące dane: 1) imię i nazwisko osoby wynajmującej, 2) adres zamieszkania, 3) numer dowodu osobistego, 4) numer telefonu kontaktowego,4.. Umowę można zawrzeć wyłącznie z osobą pełnoletnią.. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w Zespole Szkół .7. dokumentacja; finanse i dotacje; nadzÓr pedagogiczny; sprawy kadrowe; zarzĄdzanie placÓwkĄ .- Decyzję o zwolnieniu z opłat podjąłem w części przypadków sam, bez konsultowania się z miastem.. Salę gimnastyczną można wynająć po złożeniu wniosku do Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. W przypadku wynajmu sali na dłuższy okres możliwe jest dokonanie wpłat miesięcznych..

np. wynajem sali gimnastycznej.

Batalionów Chłopskich w Różance .. Przetwarzane są również dane przekazywane dobrowolnie, w celu skontaktowania się z państwem w danej sprawie, udzielenia odpowiedzi lub w celach rekrutacji.umowa najmu sali gimnastycznej - wzór; .. pierwszy w polsce portal dyrektorÓw szkÓŁ i przedszkoli niepublicznych zawartoŚĆ serwisu.. wraz ze znajdującymi się w nich rzeczami ruchomymi, zwanym dalej lokalem.Do kontaktów z osobą wyznaczoną przez Dyrektora ZS grupa zorganizowana wybiera kierownika grupy, który w ich imieniu zgłasza dyrektorowi zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej i podpisuje umowę o wynajęcie Sali gimnastycznej.. Nieruchomość, stanowiąca budynek szkolny nie została przekazana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej, jaką jest szkoła.. Umowa najmu - sala gimnastyczna.. Moim zdaniem narusza to interesy szkoły i jest niezgodne z ustawą o systemie oświaty, która przewiduje, że w przypadku .Umowa najmu sali gimnastycznej Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. 2.W dni powszednie salę gimnastyczną można wynająć w godzinach od 16.30 do 20.30 (dyrektor zastrzega sobie prawo zmian.. Wynajem na godzinę dużej sali gimnastycznej kosztuje 40 zł, a małej 15 zł (a nie jak błędnie podano nam w ratuszu 60 i 30 zł)..

Podstawową jednostką wynajmu jest 1 godzina (60 min).

H. SIENKIEWICZA W NIESUŁKOWIE 1.. Opłata za wynajem sali ma być dokonana na rachunek bankowy Najemcy, wskazany w umowie najmu.. Umowa użyczenie - prowadzenie zajęć.. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 74 w Szczecinie, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin nrUmowa najmu sali gimnastycznej - projekt zawarta w dniu …………………….. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP 9662117220, w imieniu którego występuje Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok, reprezentowany przez Alicję Katarzynę Geniusz - Dyrektora szkoły, zwany dalej Wynajmującym a2) przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy i nie przestrzegania regulaminu wynajmu i regulaminu sali gimnastycznej.. H. Sienkiewicza w Niesułkowie, uzgodnieniu terminu i podpisaniu umowy.. Umowa najmu - sale lekcyjne.. W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zdać przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez Wynajmującego.. W kwestiach nienormowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.. Aby skorzystać z sali gimnastycznej należy: • grupy, które podpisały umowę najmu-zgłosić w sekretariacie szkoły, u kierownika gospodarczego lub pocztą elektroniczna na adres:[email protected] chęć kontynuowania zajęć (ustalenie ewentualnej zmiany terminu zajęć); • nowe grupy - dostarczyć do sekretariatu szkoły podanie o wynajemRegulamin wynajmu sali gimnastycznej SP78 Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej SP78 Cennik wynajmu sali gimnastycznej od 01.10.2020 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 zastrzega sobie prawo negocjacji wysokości opłat z uwzględnieniem charakteru, czasu trwania i sposobu realizacji planowanych zajęć.wynajem w soboty..

Czas wynajmu może byćDokumenty - wzory umów najmu i użyczenia.

Umowa użyczenia - jednostki gminne.Wynajmu Sali gimnastycznej w przypadku osób indywidualnych dokonuje się po uprzednim poinformowaniu sekretariatu szkoły, najpóźniej do godz.14 w dniu wynajęcia a w przypadku wynajęcia Sali w sobotę, do godziny 14 w piątek.Uprawnienie do zawarcia umowy najmu wynika bowiem wprost z ustawy o gospodarce nieruchomościami i wydanej na jej podstawie decyzji w sprawie trwałego zarządu, przy czym stroną umowy najmu nie będzie bezpośrednio szkoła, ponieważ to nie ona jest właścicielem nieruchomości, lecz dana jednostka samorządu terytorialnego - reprezentowana przez dyrektora szkoły.Wynajem i udostępnienie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik, wynajem powierzchni na automaty, sprzedaży biletów jednorazowych dla osób indywidualnych spoza szkoły podlegają opodatkowaniu stawką 23%.. W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zdać przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez wynajmującego.5.. Zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej zgłaszać może również instruktor lub opiekun grupy, pełniący rolę kierownika grupy.UMOWA NAJMU SALI GIMNASTYCZNEJ nr …./…..

W przypadku wynajmu sali na dłuższy okres możliwe jest dokonanie wpłat miesięcznych.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r .Nr 4, poz. 154; z 2010 r. Nr 10, poz. 188; z 2012 r. poz. 1535; z 2015 r., poz. 2447).. Teraz śledczy muszą sprawdzić, czy dyrekcja szkoły miała podstawy prawne do takich zwolnień.WYNAJMU I KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. § 8UMOWA NAJMU SALI Nr _____ / wzór / zawarta w dniu _____ r. w Białymstoku Miastem Białystok , z siedzib ą w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, posiadającym numer NIP: 542-030-46-37 oraz REGON: 000515000, reprezentowanym przez: Ann ę Daszut ę-Zalewsk ą - Dyrektora Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego .warunków niniejszej umowy.. Umowa najmu lokalu.. 7.Reasumując, dyrektor szkoły ma prawo oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na .Szkoła realizuje również postanowienia umowne zawierane z osobami fizycznymi a dane osobowe przetwarzane są w ich zakresie wyłącznie do realizacji tych umów.. Kategorie wynajmu i użyczenia na podstawie umowy: 1) nieodpłatnie - wynaj ęcie/u życzenie sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i innych szkolnych pomieszcze ń osobom reprezentuj ącym instytucje współpracuj ące ze szkoł ą po zło żeniu wniosku do dyrektora.2.. Szkoła nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a jej działalnością statutową nie jest wykonywanie działalności gospodarczej.Decyzję w sprawie wynajmu sali gimnastycznej podejmuje dyrektor szkoły.. W nowej umowie najmu (na czas nieokreślony) starostwo chce zawrzeć 3-miesięczny okres wypowiedzenia.. Opłata za wynajem sali ma być dokonana na rachunek bankowy Najemcy, wskazany w umowie najmu.. sala gimnastyczna o powierzchni 160,92 m2 …………………………………………………….Pytanie: Niepubliczne gimnazjum prowadzone przez osobę fizyczną mieści się w budynku liceum, sale wynajmowane są od starostwa.. zawarta w Szczecinie w dniu ………….. r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Szkołą Podstawową Nr 74 w Szczecinie ul. Seledynowa 50, 70-781Szczecin, NIP:955-15-62-299, REGON: 810512919 reprezentowaną przez Annę Trojanowską - wz.. Przedmiotem najmu jest: sala lekcyjna ……………………………………………………………………………….. sala gimnastyczna o powierzchni 52, 41 m2 …………………………………………………….. § 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.. Wnioski o najem sali gimnastycznej można składać w sekretariacie szkoły w godzinach funkcjonowania szkoły.. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godzinach funkcjonowania placówki.. Mo żna wynaj ąć sal ę jednorazowo, po dokonaniu poni ższych procedur.. W przypadku podwyższenia kosztów utrzymania szkoły, opłaty decyzją dyrektora mogą ulec podwyższeniu..Komentarze

Brak komentarzy.