Niemiecki rachunek zysków i strat
I: Zyski nadzwyczajne: I: Extraordinary gains: II: Straty nadzwyczajne: II: Extraordinary losses: N: Zysk (strata) brutto (L+/-M) N: Gross profit (loss) (L+/-M) O: Podatek dochodowy: OSprawdź tłumaczenia 'rachunek zysków i strat zdziałalności emisyjnej' na język niemiecki.. PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'rachunek zysków i strat zdziałalności emisyjnej' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.. Omówienie pozycji HB II.. ZADŁUŻENIA.. RENTOWNOŚCI.. - Pojawi się komunikat: - Wybierz przycisk Tak.. ZADŁUŻENIA.. Nowy układ zostanie wypełniony pozycjami z wybranego przez ciebie RZiS.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.Zmienne rachunku zysków i strat (całkowity przychód i wydatki) Variablen der Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamterträge und -aufwendungen) Jednostka gospodarcza ujawnia rodzaj i kwotę każdej pozycji nadzwyczajnej w rachunku zysków i strat lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.Tłumaczenia w kontekście hasła "rachunek zysków i strat" z polskiego na niemiecki od Reverso Context: Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej.Start studying Bilans i rachunek zysków i strat po niemiecku.. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE.. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'rachunek zysków i strat' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę..

niemieckim - Gdzie szukac?.

Pozdrawiam [Zmieniono 2010-03-17 18:39 GMT]Rachunek zysków i strat wariant porównawczy - kto sporządza.. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najbardziej popularnymi różnicami pomiędzy polskimi (HB I), a niemieckimi (HB II) zasadami rachunkowości oraz przygotowanie ich do sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz not uzupełniających w pakietach konsolidacyjnych przygotowanych według niemieckiego prawa bilansowego.Sprawdź tłumaczenia 'zestawienie zysków i strat' na język niemiecki.. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym są zobowiązane sporządzać jednostki, które ujmują i rozliczają koszty gromadząc je na kontach zespołu 4 (koszty według rodzajów).. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'rachunek strat i zysków' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.Wskaż układ RZiS, z którego mają być skopiowane pozycje Rachunku Zysków i Strat, np. Jednostronny rachunek zysków i strat i wybierz przycisk .. Aby to zrobić, w nowym, pustym układzie, wybierz przycisk a następnie .. W załącznikach do ustawy znajdziesz tłumaczenie bilansu/rachunku zysków i strat dla banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.. W obu wariantach rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą drobinkową charakteryzującą się tym, że od każdego rodzaju przychodu odejmowany jest koszt tego samego typu..

Co znaczy i jak powiedzieć "rachunek zysków i strat" po niemiecku?

Wpływ nowelizacji HGB od 01.01.2010 r. na sprawozdawczość finansową wg HB II.. PŁYNNOŚCI.. Dodatkowo jednostki, które zdecydowały się na ewidencjonowanie kosztów zarówno na kontach zespołu 4 (wg rodzaju) oraz na kontach zespołu 5 (wg funkcji) - mają możliwość wyboru sporządzania RZiS pomiędzy wariantem porównawczym .Sprawdź tutaj tłumaczenei polski-niemiecki słowa rachunek zyskow i strat w słowniku online PONS!. RENTOWNOŚCI.. AKTYWNOŚCI.Możesz także skopiować wszystkie pozycji układu z istniejącego już RZiS i potem je zmodyfikować tak by był zgodne z oczekiwanym przez Ciebie układem.. Sugeruję zajrzeć do tłumaczenia polskiej ustawy o rachunkowości na język niemiecki.. PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.. Miało to poważne skutki ekonomiczne dla .Sprawdź tutaj tłumaczenei francuski-angielski słowa rachunek zysków i strat w słowniku online PONS!. Tłumaczenie słowa 'rachunek zysków i strat' i wiele innych tłumaczeń na niemiecki - darmowy słownik polsko-niemiecki.Start studying Rachunek zysków i strat - niemiecki.. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa .Rachunek zysków i strat w Polsce może być sporządzony w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej..

Pozdrawiam.W Niemczech przyjęto rachunek zysków i strat metodą kosztów całkowitych.

PŁYNNOŚCI.. W załącznikach do ustawy znajdziesz tłumaczenie bilansu/rachunku zysków i strat dla banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.. WARTOŚCI RYNKOWEJ.. Poniżej przykład skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki sporządzonego według MSR w wariancie porównawczym - spółka AMREST (raport roczny 2017).Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) L: Profit (loss) on business activities (I+J-K) M: Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.. rachunek zysków i strat - tłumaczenie francuski-angielski | PONS Wskaż układ RZiS z którego maja być skopiowane pozycje Rachunku zysków i strat np.Niemiecki biznes i sankcje wobec Rosji - rachunek zysków i strat - biznes.interia.pl - Przed rokiem UE i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Rosję.. Inwentarz Bilans dostarcza przedsiębiorcy, ewentualnym inwestorom, kontrolerom oraz Urzędom Skarbowym niezbędnych informacji tylko wtedy, gdy zawarte w nich wartości będą zgodne z rzeczywistością.Rachunek zysków i strat (ang. income statement) zwany również rachunkiem wyników - jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki..

AKTYWNOŚCI.Sprawdź tłumaczenia 'rachunek strat i zysków' na język niemiecki.

rachunek zysków i strat po niemiecku — Słownik Polsko - Niemiecki | GlosbeMar 17, 2010.. WARTOŚCI RYNKOWEJ.. W świetle ustawy o rachunkowości jednostka gospodarcza może dokonać wyboru pomiędzy sporządzeniem rachunku zysku i strat w wariancie porównawczym lub też kalkulacyjnym.Zasady rachunkowości obowiązujące w Niemczech (HGB) na tle rozwiązań ustawy o rachunkowości (PSR)..Komentarze

Brak komentarzy.