Oświadczenie poręczyciela dotacji gliwice
WZÓR oświadczenia poręczyciela 2021 (pdf, 534 KB)OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA PORĘCZAJĄCEGO WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL) .. gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego .Zabezpieczenie dotacji ustanawia się na wypadek sytuacji, w której osoba bezrobotna nie dotrzyma tych warunków i jednocześnie - samodzielnie nie zwróci dotacji po otrzymaniu takiego wezwania.. 16 Oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.. W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez: Pana/Panią …………………………………….……………………………………….…….Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych.. Zabezpieczenie dotacji z PUP - akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Jeśli decydujesz się na ten rodzaj zabezpieczenia dotacji z PUP.. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).Pobierz: Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą (pdf, 92 KB) Pobierz: Wniosek o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (2021-01-27) (pdf, 1369 KB)na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-10-049/09-00 z dnia 24 września 2009 r. Deklaracja do weksla In blanco z oświadczeniem poręczyciela..

18 Oświadczenie poręczyciela o dochodach.

ja (imiĘ i nazwisko) zamieszkaŁy(a) (adres) zameldowany(a) (adres) adres do korespondencji (adres) peselMiejscowość Data (dd.mm.rrrr) Własnoręczny podpis Poręczyciela Potwierdzam zgodność danych z przedstawionymi dokumentami Miejscowość Data (dd.mm.rrrr) Podpis i pieczęć funkcyjna pracownika Banku*/ Podpis i pieczęć imienna Agenta*/ Pracownika Agencji*/ ***/ Zgoda współmałżonka */ niepotrzebne skreślićPobierz: Oświadczenie poręczyciela zał.. Umów odpowiedni dla Ciebie termin bez zbędnej zwłoki i na własne oczy przekonaj się, że warto!. 14 Oświadczenie zgody małżonka UP.. Obecnie preferowaną przez Urzędy Pracy formą zabezpieczenia jest poręczenie.. To bardzo często musisz udowodnić posiadanie ruchomości lub nieruchomości o szacunkowej wartości 130% wnioskowanej kwoty dotacji.OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA z dnia …………………… I.. Przepisy dopuszczają jednak kilka innych form zabezpieczenia, np .załącznik 12 - wzÓr umowy na otrzymanie dotacji: załącznik 13 - wzÓr oŚwiadczenia o braku zakazu dostĘpu do ŚrodkÓw publicznych: załącznik 14 - wzÓr weksla in blanco wraz z deklaracjĄ wekslowĄ: załącznik 15 - wzÓr oŚwiadczenia beneficjenta pomocy porĘczyciela o nieposiadaniu dŁugÓwProjekt „Giełda dotacji" realizowany w ramach Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.Korzystne Dotacje na Rozwój Firmy..

15 Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela.

Obowiązki pracodawcy Informacje dotyczące obowiązków pracodawcy związanych z ochroną miejsc pracy, zwolnień grupowych oraz zwolnień monitorowanych.. Wzór wniosku o płatność.. 1b (pdf, 205 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pdf, 420 KB)Pobierz: Oświadczenie poręczyciela RODO (pdf, 331 KB) Pobierz: Informacja do Wniosku o środki na działalność PFRON (pdf, 389 KB) Pobierz: Wn-O - Wniosek o dotacje PFRON (pdf, 383 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych (pdf, 1103 KB)Pobierz: Oświadczenie poręczyciela (doc) (doc, 21 KB) Pobierz: Dane osobowe współmałżonków poręczycieli (doc) (doc, 20 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls) (xls, 141 KB)Pamiętaj o tym, że tak przygotowane oświadczenie musi być podpisane przez poręczyciela.. 19 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa gospodarczePonadto należy skompletować oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach, dokument o przetwarzaniu danych osobowych, jak i posiadanym wkładzie własnym.. Całość finansowania działalności musi zostać wydana w ciągu 30 dni od daty przyznania środków!5.. Pobierz: ZASADY PUP GLIWICE W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY (pdf, 445 KB)Zał..

Korespondencyjnie na adres e-mail: [email protected] 2.

W przypadku, gdy Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 23 tys. zł Urząd dopuszcza podpisanie weksla przez dwóch poręczycieli.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe .Pobierz: Oświadczenie pracodawcy po okresie dofinansowania - załącznik nr 3 Dotyczy umów zawartych od 01.10.2017 (doc, 29 KB) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.. Gliwice.. z o.o. Firma Prometeusz Euro Sp z oo świadczy swoje usługi dbając o szczegóły i zadowolenie Klientów.. Prometeusz Euro Sp.. Dokumenty potrzebne do poręczeniadane porĘczyciela: niniejsze oŚwiadczenie skŁadam pod rygorem odpowiedzialnoŚci za szkodĘ spowodowanĄ faŁszywym oŚwiadczeniem.. Niżej podpisany wystawca weksla In blanco ……………………… nr dowodu osobistego………….doc Oświadczenie poręczyciela; xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; doc Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis - wersja edytowalna; pdf Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimisOŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA Imi ..

1a (pdf, 449 KB) Pobierz: Oświadczenie współmałżonka poręczyciela zał.

Wzór pisma informującego o udzielaniu dostacji.. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą wUrzędzie Miejskim wGliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) OchronyDanych 1.. 10 lat na rynku.Pobierz: Oświadczenie poręczyciela środki z Funduszu Pracy (doc, 35 KB) Pobierz: Oświadczenie poręczyciela środki z EFS PO WER (doc, 169 KB) Pobierz: Oświadczenie poręczyciela środki z EFS RPO (doc, 179 KB) Pobierz: Druk rozliczenia poniesionych wydatków po zawarciu umowy ze środków Funduszu Pracy (doc, 91 KB)Dotacje - dokumenty do pobrania.. Poręczyciel będący w związku małżeńskim - oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na poręczenie lub oświadczenie o nieistnieniu wspólnoty majątkowej.. a.Informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy i zatrudnianiem bezrobotnych z grup ryzyka.. Korespondencyjnie na adres e-mail: [email protected] 2.. Pobierz: WZÓR WYPEŁNIANIA - formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 942 KB) Pobierz: Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 413 KB) Pobierz: INFORMATOR - dotacja (pdf, 622 KB) Pobierz: Oświadczenie poręczyciela - dotacja (pdf, 302 KB)Informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy i zatrudnianiem bezrobotnych z grup ryzyka.. 17 Zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu Poręczyciela.. Oświadczenie wystawcy weksla własnego in blanco.. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej wholu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą wUrzędzie Miejskim wGliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) OchronyDanych 1.. Poręczyciel nie będący w związku małżeńskim - oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim.. Skupia się na Klientach z miejscowości Gliwice i z sąsiednich miast..Komentarze

Brak komentarzy.