Oświadczenie zleceniobiorcy o ubezpieczeniu społecznym
O wszelkich zmianach zobowiązuję się poinformować w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.. DOTYCZY/NIE DOTYCZY (niewłaściwe przekreślić, jeśli DOTYCZY, wypełnić poniżej)OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY.. ……………………….………………………….. ( data i czytelny podpis )OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY DO CELÓW PODATKOWYCH ORAZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH.. Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego .. Jesteś pracownikiem.. Upoważniam Zleceniodawcę do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub społecznego, o ile wykonywanie przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym ubezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Załączniki nr 3. do umowy nr GI-GSOP.1141.3.2017 z dnia……2017 r. OŚWIADCZENIE.. Jeśli wpisano TAK, określić orzeczony stopień niepełnosprawności 6.. DLA POTRZEB UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.. mają wpływ na opłacanie składek zobowiązuję .OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeń .. zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy .. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacam składki na ubezpieczenie społeczne Tak / Nie*) d) jestem/nie jestem*) .5.3.. Mogą być one obowiązkowe albo dobrowolne, w zależności od Twojej sytuacji zawodowej lub społecznej.. Nazwisko……………………….Imiona………………………………….Jeśli zatrudniony zostanie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, to oświadczenie na cele podatkowe i składkowe powinno zawierać informacje, czy chce podlegać również pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY DLA CELÓW PODATKOWYCH, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ REALIZACJI ..

_____ Podpis składającego oświadczenieUbezpieczenia społeczne to ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe.

DO CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn.. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U.. Nie wnoszę o ubezpieczenia społeczne ponieważ)* Jestem studentem /uczniem (niewłaściwe skreślić) szkoły ponadpodstawowej i nie mam ukończonych 26 lat.. Dane osobowe.. oświadczam, że:Upoważniam Zleceniodawcę do dokonywania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub społecznego, o ile wykonywanie przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym ubezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.. - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatków.. zm.)Zleceniobiorcę, który podejmie decyzję o przystąpieniu do ubezpieczeń społecznych na zasadzie dobrowolności, należy zgłosić do ZUS na druku ZUS ZUA, podając w formularzu kod tytułu ubezpieczenia 04 11 XX.Zleceniodawca może żądać zawarcia w umowie zlecenia lub w odrębnym oświadczeniu zapisu o obowiązku informowania przez zleceniobiorcę o swojej sytuacji w zakresie ubezpieczeń..

Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpiecze ń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Ja, ni żej podpisany(a) …..………………………………………….……………….………………….

* Moje wynagrodzenie miesięczne wynosi: więcej / mniej niż wynagrodzenie minimalne.. Obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.. Dlatego z każdego tytułu (umowy) zleceniobiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, a także ubezpieczenia zdrowotnego bądź wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Nazwisko i imiona .. O zwolnieniu z obowiązku naliczania składek oraz o wysokości podstawy wymiaru, od której nie powinny być naliczane składki, organ rentowy informuje .o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym*, rentowym*, chorobowym*.. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.. UWAGA : oświadczenie należy wypełnić używając dużych (drukowanych) liter (data i podpis Zleceniobiorcy)Upoważniam Zleceniodawcę do dokonywania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub społecznego, o ile wykonywanie przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym ubezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.. .Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegaj ą: • osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, z zastrzeżeniem art.6 i 7, które są: -pracownikami w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIA ZUS Author: Agnieszka Jezierska Last modified by: k.gorna Created Date: 3/12/2012 1:30:00 PM Company: Hewlett-Packard Other titles: OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIA ZUSOŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 1..

*Jestem objęty ubezpieczeniem społecznym z tytułu:Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Ja, niżej podpisany ………………………………………………………….

DOTYCZY/NIE DOTYCZY (niewłaściwe przekreślić.. Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak nie.. Nazwisko rodowe .Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r. w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo.Oświadczenie Zleceniobiorcy do umowy na 2020 rok.. Pracujesz na podstawie umowy zleceniaW tym celu najpierw powinien wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA, a dopiero potem - zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i .- Wnoszę/nie wnoszę* o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnymi rentowymi.. Ma to wpływ na zakres ubezpieczeń, którymi jest objęty zleceniobiorca, i zakres obowiązków płatnika składek.OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY.. Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego.. Jestem zatrudniony/a tak/nie* na podstawie (podać rodzaj wykonywanej umowy np. umowa o pracę, umowa zlecenie, stosunek służbowy itp.) w _____oświadczenie zleceniobiorcy o świadomości, że nienaliczone składki na ubezpieczenia społeczne nie będą uwzględniane w świadczeniach z ubezpieczeń społecznych.. Miejscowość, dnia: _____02.01.2020r..

Jeśli DOTYCZY, wypełnić poniżej) ... ustaw podatkowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i innych przepisów prawa.oŚwiadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeŃ spoŁecznych.

nazwisko: .. imiona:1 .. 2 .- Upoważniam Zleceniodawcę do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.. dane identyfikacyjne osoby zgŁaszanej do ubezpieczenia.. …………………………………….. ( data i czytelny podpis )Przypominamy, że każda umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.. Inne obowiązki..Komentarze

Brak komentarzy.