Zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego szczecin
WYNAGRODZENIE WYPŁACONE W MIESI .. Yaświadczenie o dochodach Author: MOPR Created Date: 1/19/2008 11:01:31 AM .Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.. Deklaracja dot.. Dodatkowo do dochodu wlicza się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustalony na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego .ul.. Bohaterów Ge/a Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin tel.. sposobu wypłaty ryczałtu.. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki.Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt. w godzinach 10:00 - 14:00 Uwaga!. 12 wniosku (dotyczy mieszkańców innych niż w zasobach komunalnych, spółdzielniach mieszkaniowych, domkach jednorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych),Dodatek mieszkaniowy - ogólne informacje O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy - niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym.. Deklaracja o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.. Deklaracja o wysokości dochodów.. Krzemiennej 42B ( tel..

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - Uwaga!

71 782 23 48Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza deklarację o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.. Natomiast mieszkańcy lewobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kadłubka 12 (tel.. WYMAGANE DOKUMENTY.. Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 + tel.. Informacja do wniosku.. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi przedstawić potwierdzenie że ma .Wniosek o dodatek mieszkaniowy Jakie dokumenty należy złożyć?. Załącznik 2 - informacja do wniosku pdf doc. Zobacz.. Pani/Pan .Ponieważ w/w artykuł podaje tylko katalog źródeł dochodów, których nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu jego wysokości w celu pobierania dodatku mieszkaniowego, analogicznie przyjąć należy, że wszystkie niewymienione źródła dochodu należy wliczyć przy ustalaniu dochodu, ubiegając się o dodatek mieszkaniowy.. 91 430 91 00 • faks 91 430 91 45 • e-mail: [email protected] • .. pieczęć zakładu pracy data wystawienia Zaświadczenie o dochodachWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. 91 44 27 151-153, 91 44 27 157-158) w godzinach od 7:30 do 15:30.Wnioski wraz z zaświadczeniem o dochodach i deklaracją o wysokości dochodów mieszkańcy prawobrzeżnej części Szczecina mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. INFOLINIA tel..

Zaświadczenie o dochodach.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2 % kwoty najniższej emerytury.Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza 125% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy kwota nadwyżki dochodu nie przekracza kwoty dodatku mieszkaniowego.zaświadczenie o dochodach z 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (wszystkich osób pełnoletnich), osoby które prowadzą działalność gospodarczą potwierdzają załączone zaświadczenie o dochodach prowadzoną ewidencją (Książka Przychodów i Rozchodów, raporty fiskalne, ewidencja przychodów) - plik do pobrania ,Załącznik 1 - zaświadczenie o dochodach pdf doc. Zobacz..

Oświadczenie o dochodach.

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć kilka dokumentów, w zależności od Twojej sytuacji mieszkaniowej:.. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu.. 71 782 23 26 (wypłata) DODATKI MIESZKANIOWE tel.. Załącznik 3 - informacje o lokalu pdf doc. .. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną pdf doc.Świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe.. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracja o wysokości dochodów, kryteria określające czynsz za lokal mieszkalny + specyfikacja do pkt.. ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego.. Oświadczenie właściciela.. Kwestionariusz dotyczący ustalenia wartości użytkowej lokalu mieszkalnego.Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość .O problematycznych zasadach przyznawania dodatku mieszkaniowego - pisze Robert K. Adamczewski doktor nauk prawnych, referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym administracja domu potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składamy wniosek).Title: �� & & & & & & & & & & & Author: MOPR Created Date: 8/6/2010 2:32:25 PMZaświadczenie o dochodach Niniejszym zaświadcza się, że: ..

Zaświadczenie_o_dochodach_2017r.

Wydatki mieszkaniowe za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, pokój nr 14, lub tutaj w formacie PDF: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego; Deklaracja o wysokości dochodów; Oświadczenie - ryczałt; Oświadczenie dla bezrobotnego; Zaświadczenie o dochodach; Informacja zarządcy budynkuI.. z 2021 r. poz. 11) rady gmin zostały zobowiązane do podjęcia w terminie do 1 lipca 2021 r.uchwały określającej wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, o których mowa w art. 7 ust.. Zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………….Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.. Dodatki mieszkaniowe; Świadczenia opiekuńcze; Świadczenia rodzinne; Dodatek energetyczny; Świadczenie wychowawcze (500+) Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za Życiem" Świadczenie Dobry start; Program Czyste Powietrze; Fundusz alimentacyjny; Świadczenia PFRON; Pomoc społeczna; Piecza zastępczaWARUNKI PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO Z MOCĄ WSTECZNĄ.. miejscowość, data.. pieczęć zakładu pracy.. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r .ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH W CELU UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO.. za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca - kasy czynne od 10:00-12:00.. 91 46 05 891) w godzinach od 7:30 do 15:30.ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Zaświadcza się, że Pan/i…………………………………………………………………………….. Zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………….. Jest /Był/Była zatrudniony/aZaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego - Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego (druk) w formacie pdf..Komentarze

Brak komentarzy.