Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za i semestr 2019/20
z 2015 r. poz. 1270), art. 40 ust.. Wyniki egzaminu gimnazjalnego lata 2002-2017 Sprawozdania - 1 półrocze 2018/2019.. Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Sprawozdanie z nauczania indywidualnego.. Kierunki nadzoru Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku .Dziewczyny za to pięknie rysują, malują i z ochotą podśpiewują.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Sprawozdanie z pracy i nadzoru pedagogicznego.. W szczególnych sytuacjach posiedzenia Rady Pedagogicznej .Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.. Liczba oddziałów : 7.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM.. W konkursach często bierzemy udział, to dla nas przyjemność i wielka chluba.. Współpraca ta owocuje licznymi akcjami wspierającymi działalność wychowawczo-profilaktyczną szkoły.. Rada szkoleniowa ; 23.06.2020 .. aby formułując wnioski z nadzoru .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Strzygach PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.. nr 3 do sprawozdania z nadzoru pedagogicznego SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/20.

8 852 godz. nieobecności .Zał.. Rada szkoleniowa .. 7 ustawy z 7 września 1997 r. o systemie oświaty .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2018/2019 561 Zgodnie z wymogami określonymi zarówno w ustawie Prawo oświatowe, jak i w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, dyrektor co najmniej dwa razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej wnioski z nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o działalności przedszkola.10.. W sprawozdaniu pozostawiono wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.. I Wstęp.. z 2017, poz. 1658 z późn.. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20 8.. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznegoz uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/19 6.. Sprawozdanie z Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły w roku szkolnego 2019/2020.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/20.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.. w Przedszkolu: 28 974 godz. nauki w roku szkolnym - 100% obecności .. Liczba uczniów: 83.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - PrawoROK SZKOLNY 2019/20.. Nieklasyfikowanie ucznia, który jest obecny na zajęciach, ale nie uzyskuje ocen cząstkowych..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/16.

2019/20 i sposoby ich realizacji.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611) ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego został opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru2.. Podanie o stypendium fundowane - tylko klasy przeróbki kopalin stałych.. Sprawozdanie z realizacji priorytetów .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 3 Rada Rodziców, SKGW w Bukowiu, GOPS w Wilkowie, Urząd Gminy w Wilkowie, inne placówki szkolne.. SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. Dodatek za pracę w porze nocnej.Sprawozdanie z Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły w I półroczu roku szkolnego 2019/2020.. Okresowa analiza bezpieczeństwa i higieny pracy za I semestr roku szkolnego 2019/2020..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego2018/2019.

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dyrektora .. Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej rok szkolny 2019/2020.. Praktyka zawodowa.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020 REGULAMIN PRZEDSZKOLA .. zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 okresu płatniczego, b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności, c) utajenia choroby dziecka, uniemożliwiającej przebywanie dziecka w grupie .Sprawozdania z realizacji planu nadzoru.. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 - SEMESTR I 1.. Klasyfikacja - 2018 -2019.. Przedstawienie sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego za rok 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawoklasyfikacja semestralna obowiązki dyrektora szkoły sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego uchwała rady pedagogicznej.. Priorytety dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szk.. Szkoły Podstawowej w Mokrem .. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Sprawozdanie opracowała Grażyna Patrzałek Tuczępy 24.08.2020r.. za rok szkolny 2012/2013.. Z nami jeszcze pani Ania, która zawsze nas ochrania.3..

5.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2018.

zm.) oraz przepisów zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z art. 51 ust.. Analiza realizacji zadań zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną-rekomendacje.. Wprowadzenie ewentualnych zmian/uwag i zatwierdzenie protokołu z dnia 22.06.2020 r. 4.. Przedstawienie podsumowania pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej i organizacyjnej w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy II półrocze - rok szkolny 2019/2020.. LICZBA UCZNIÓW W SZKOLE Rok szkolny 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 Stan na początku13 września 2019 20:09 | Dla nauczyciela.. Liczba zatrudnionych nauczycieli : 14 .. 5.Jasia i Małgosi w Warszawie sprawował nadzór pedagogiczny, zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego, uwzględniający wnioski z poprzedniego roku szkolnego .. Podsumowanie pracy szkoły za I semestr- sprawozdanie z nadzoru .. Czy można wydłużyć semestr w szkole policealnej.. Oceny z zachowania za I półrocze w roku szkolnym 2019/2020 przedstawiają się następująco: .. 92,77 % -- frekwencja w I półroczu 2019/20.. w tym: - kontraktowych : 1 - mianowanych : 10 - dyplomowanych : 3Poniżej przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2018/19 7.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych .Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I półrocze - co musi zawierać .. Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu.. Terminy rad szkoleniowych po uzgodnieniu z prowadzącymi.. Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w TuczępachDla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020 Śródroczne ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2017/2018Rozdział 2.. Priorytety w pracy szkoły w roku szk.. Podczas przedstawień i uroczystości na naszych twarzach uśmiech zawsze gości.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 28 sierpnia w 2015 r.Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.