Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu
Lokalny System Informatyczny RPO WO 2014-2020 Jeśli masz problem z pobraniem wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 141 kb).. Wymaganymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są: 1.dofinansowanie działań doradczych nie może przekroczyć kwoty dofinansowania z kolumny 5 powyższej tabeli PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA składają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały .wniosków o dofinansowanie oraz elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu złożenia wniosku przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.. DOFINANSOWANIE PROJEKTU 2.1 Kwalifikacja poziomu dofinansowania (kwoty brutto) (w kolumnie 1 nale ży wybra ć rodzaj przedsi ębiorstwa, w zale żno ści od liczby pracowników, za których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie wypadkowe) RodzajZUS nadał wnioskowi oficjalną nazwę: „Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej".. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać: 1) imię i nazwisko lub nazwę płatnika składek oraz numer rachunku składkowego; 2) liczbę osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu;Doradcy opracowali dokumentację w ramach projektu ZUS: "Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej" Dofinansowanie stanowiło 80% całkowitych kosztów inwestycji i wyniosło 140 718 zł.Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie..

Przygotowanie wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu 1.1.

Termin składania wniosków: 15 lipca - 16 sierpnia 2019 r.Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.. Pełna nazwa Wnioskodawcy Nazwa skrócona Wnioskodawcy 3.Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (Wniosek) należy wypełnić na komputerze wyłącznie na formularzu w wersji 2019.01, pobranym ze strony płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (Wniosek) należy wypełnić na komputerze wyłącznie na formularzu pobranym ze strony płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej niestety tylko pozornie wydaje się prosty.. Wzór wniosku o dofinansowanie 1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetuKonkurs "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"1 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorcówzałącznik nr 3 do regulaminu naboru nr rpmp.08.01.00-ip.02-12-004/19 instrukcja wypeŁniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego wspÓŁfinansowanego ze ŚrodkÓw efs w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa maŁopolskiego na lata 2014-2020 kraków, luty 2019 r.Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.Załącznik 1 a - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu częściowo wypełniony Wzór wypełnienia wniosku dotyczy projektów, w których koszty bezpośrednie są rozliczane przy pomocy uproszonych metod (w niniejszym konkursie oznacza to jedną kwotę ryczałtową), czyli projektów o wartości wkładu publicznego poniżej 442 610 PLN, co stanowi równowartość kwotyDotacje z ZUS dla firm mają na celu realizację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym.Jednym z postawionych na forum zadań jest prewencja wypadkowa w firmach, dlatego aby otrzymać dofinansowanie ZUS na BHP inwestycja musi spełniać określone kryteria do wsparcia.Po pierwsze należy pamiętać, że dofinansowane będą tylko .Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek RD-3 oraz załącznik RD-PFR..

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu - wersja 3 11z dnia 18 czerwca 2015 r. V.

Termin składania wniosków 27 lipca - 31 sierpnia 2020 r.Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składekPrzedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (etap I).Załącznik nr 2.. I Dane wnioskodawcy i projektuprzykładowy wypełniony wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu.Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.. Jak można przeczytać na stronie zus.pl ,, Musisz dołączyć .Integralną częścią wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020 są załączniki, które służą do uzupełniania, uwiarygodniania bądź weryfikacji danych opisywanych we wniosku o dofinansowanie..

Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.

2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych1 Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej na podstawie art. 37 ust.. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych I.. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Ja, niżej podpisany, upoważniony do reprezentowania Wnioskodawcy, oświadczam, że: a) informacje oraz dane przedstawione w niniejszym Wniosku o dofinansowanie są zgodne z prawdąWniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej - Wnioski dla firm - Prewencja i rehabilitacja - ZUS.Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej na podstawie art. 37 ust.. DANE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU 1..Komentarze

Brak komentarzy.