Wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego
Prawa o aktach stanu cywilnego, zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie aktu urodzenia - małżeństwa - zgonu* sporządzonego w Urzędzie Stanu CywilnegoWnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.. Zostałam/łem poinformowana/y, że dzień złożenia wniosku, jest dniem wszczęcia przez Kierownika USC w Koszalinie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.5.. Wstępni, to członkowie rodziny, od których wywodzi się dana osoba: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.adres do korespondencji .. nr telefonu (*) .. e-mail (*) Warszawa, …………….. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (*) - Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie ułatwi kontakt z wnioskodawcą przy rozpatrzeniu wniosku i załatwieniu sprawy.Na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy może zostać zatrudniona wyłącznie osoba, która spełnia szereg wymagań, określonych w art. 6a Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tylko na podstawie umowy o pracę).. 262 pobrań.. Sprawy obywatelskie.. Kluczowym zadaniem każdego urzędu stanu cywilnego jest rejestracja stanu cywilnego osób, której dokonuje się w księgach stanu cywilnego - w formie aktów urodzenia .Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający uzupełnieniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po dokonaniu uzupełnienia.wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wyrażenie zgody na przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwyWniosek online do USC w Bełchatowie..

Co do zasady, kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

(adres zamieszkania/do korespondencji) (adres zamieszkania/do korespondencji) .. (telefon) (telefon) .. (e-mail) (e-mail) KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO w …………………………….…………… WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.. 55 629 04 63 Zastępca Kierownika Jolanta Cychol tel.. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Gdańsku) wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni .2.. Dostęp do danych mają także służby.. Prezydent Miasta Katowice udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego.. Czy jest tak w każdej gminie?. Opis sprawy.. 55 629 04 64 Inspektor USC Małgorzata Lemańczyk tel.. 5.miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, jeżeli inny .. imię i nazwisko pełnomocnika wnioskodawcy/ów .. nr tel.. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można pobrać TUTAJ.. Umożliwia zawieranie związków małżeńskich oraz odpowiada za rejestrację urodzeń i zgonów w Bełchatowie.Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego..

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wniosek przekazywany jest do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.. Wykaz podstawowych zadań: - rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów - rejestracja innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,Co do zasady, kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.. Podanie o odtworzenie aktu stanu cywilnegotelefon do kontaktu Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowskich Górach Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego Na podstawie art. 37 ustawy z 28 listopada 2014r.. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiskaustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego..

Kogo dotyczy.Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie: 1) aktu stanu cywilnego, 2) decyzji, 3) postanowień w sprawach określonych w art. 24 przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, art. 25 udostępnianie ksiąg stanu cywilnego, i art. 89 zaginięcie lub zniszczenie księgi przed wejściem w życie ustawy - chyba że z przepisów ustawy wynika inna forma załatwienia sprawy.Nasze funkcjonowanie - nieważne czy to jest Urząd Stanu Cywilnego, czy urząd gminy, miasta czy starostwo powiatowe - wymaga stałego kontaktu z klientami, z obywatelami, którzy składają różnego rodzaju wnioski i oczekują - tak jak do tej pory, jak to było w normalnym życiu - sprawnego rozwiązania ich sprawy" - zaznaczył.1.. Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.. Urząd Stanu Cywilnego (USC) w Bełchatowie jest jednostką organizacyjną urzędu gminy w Bełchatowie, powołaną ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zarządzaną przez kierownika..

6.Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony wielojęzyczny) albo decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

Zstępni, to potomkowie danej osoby: dzieci, wnuki, prawnuki.. Składanie wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego odbywa się obecnie drogą korespondencyjną (poczta tradycyjna, "wrzutnia" na dokumenty przy Urzędzie Miasta od strony ul. Bema, platforma ePUAP).FORMULARZE DO POBRANIA.. Kompetencje Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach.. wnioskodawcy/pełnomocnika (*) .. e-mail (*) Warszawa, …………….. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy uprawnieni do złożenia wniosku - proszę o zaznaczenie:Kierown­ik USC może upoważnić pisem­nie pra­cown­i­ka USC do wydawa­nia odpisów aktów stanu cywilnego, zaświad­czeń o zamieszc­zonych lub nieza­mieszc­zonych w rejestrze stanu cywilnego danych doty­czą­cych wskazanej oso­by oraz zamieszcza­nia przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na pod­staw­ie uzna­nia orzeczenia organu państ­wa obcego lub na pod­staw­ie innego doku­men­tu pochodzącego od organu państ­wa obcego, a .Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można pobrać TUTAJ.. Kierownik Renata Nosko tel.. 55 629 04 63 Inspektor USC Barbara Puklicz tel..Komentarze

Brak komentarzy.