Wniosek o wyznaczenie promotora ug
58-523-6010, 523-6008 [email protected] Uchwała nr 35/19 Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zaleceń do dokumentacji wniosków o wyznaczenie promotora pomocniczego Doktorantom szkół doktorskichPrzedłużenie sesji (wyznaczenie terminu egzaminu po sesji) doc pdf; Przeniesienie osiągnięć (przepisanie oceny) doc pdf; PROCES DYPLOMOWANIA: Wniosek o zmianę promotora doc pdf; Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej doc pdf; Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym doc pdf; Wniosek o przesłanie dyplomu pocztą - dostępny na PSWniosek zawiera m.in. informację o dyscyplinie, terminie złożenia rozprawy.. Złożenie dokumentów w sprawie przeprowadzenia postępowania o nadania stopnia doktora oraz wyznaczenia 3 recenzentów wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadania stopnia doktora (wg wzoru zał.. Integralną częścią wniosku są: 2.1. z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz.. Wniosek należy złożyćw sekretariacie rady dyscypliny ul. Armii Krajowej 101 81-824 Sopot.. Imię Nazwiskoz dnia 13 czerwca 2019 r., zwracam się prośbą o wyznaczenie promotora/promotorów i promotora pomocniczego*, sprawujących opiekę naukową nad przygotowaniem mojej rozprawy doktorskiej: 1.. 1 pkt 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego zwracam sięo wyznaczenie ……………………………………………………………………………… (tytuł/stopień naukowy..

Wniosek Doktoranta o wyznaczenie promotora pomocniczego.

zm) oraz § 32 ust.. z dnia 13 czerwca 2019 r., zwracam się prośbą o wyznaczenie promotora/promotorów i promotora pomocniczego, sprawujących opiekę naukową nad przygotowaniem mojej rozprawy doktorskiej: 1.. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceZwracam się z wnioskiem o wyznaczenie promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego1.. O WYZNACZENIE PROMOTORA.. .W przypadku doktoratu eksternistycznego osoba ubiegająca się o stopień doktora przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora (lub promotorów).WNIOSEK.. Dr [Imię i nazwisko] -do pełnienia funkcji promotora pomocniczegoWniosek o wyznaczenie promotora; Wniosek o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego .. 1 pkt 1 .. Wniosek zawiera: propozycję tematu i koncepcję rozprawy ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora, nazwisko kandydata/ów do pełnienia funkcji promotora/ów,WNIOSEK .. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.wyznaczenie promotora Jaką datę wpisujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora jako datę rozpoczęcia pełnienia funkcji przez promotora - złożenia wniosku przez doktoranta (uzyskaliśmy informację) czy podjęcia uchwały przez Radę Dyscypliny o wyznaczeniu promotora?Po ustaleniu dodatkowego promotora lub promotora pomocniczego należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek..

[Stopień/tytuł] [Imię i nazwisko] - do pełnienia funkcji promotora.

……………………………………………………………….. stopień naukowy/tytuł, imię i nazwisko kandydata do pełnienie funkcji promotoraWniosek o wyznaczenie promotora - TRYB EKSTERNISTYCZNY Wniosek o wszczęcie procedury nadania stopnia naukowego doktora Procedura - przewody wszczęte przed 1 maja 2019 r.promotora lub promotorów.. 9),Uniwersytetu Gdańskiego 80-308 Gdańsk biology.ug.edu.pl Tel.. Imię NazwiskoUniwersytetu Gdańskiego WNIOSEK Zwracam się z prośbą o wyznaczenie promotora/promotorów i promotora pomocniczego * mojej rozprawy doktorskiej: 1.. Odpis dyplomu, 2.2.. Proponuję następujące osoby: 1.. WNIOSEK .. Na podstawie § 30 ust.. O WYZNACZENIE.. Dla doktorantów, którym wszczęto przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 roku Podstawy prawne: 1.1.. Na podstawie § 32 ust.. Zwracam się z prośbą o wyznaczenie promotora/promotorów i promotora pomocniczego* mojej rozprawy doktorskiej: ……………………………………………………………….. stopień naukowy/tytuł, imię i nazwisko kandydata do pełnienie funkcji promotora ……………………………………………………………….WNIOSEK.. 8), oświadczenie o dyscyplinie (wg wzoru zał.. Statutu Uniwersytetu Gdańskiego .. Odpowiedni wniosek Doktorant składa wraz z oświadczeniami kandydatów na promotorów.Wniosek o wyznaczenie promotora .. zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie jako promotora mojej pracy doktorskiej: ..

Wzory wniosków w formacie .docx: Wniosek Doktoranta o wyznaczenie drugiego promotora.

której koncepcję załączam do wniosku.. Kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora/ów lub promotora i promotora pomocniczego do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse.. Wniosek o wyznaczenie promotora w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika Wniosek o wyznaczenie promotora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.. Wykaz dorobku naukowego doktoranta,dr hab. Jacek Piosik, prof. UG .. ……………………………………………………………….. stopień naukowy/tytuł, imię i nazwisko kandydata do pełnienia funkcji promotoraRady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego.. Komisja Rady Dyscypliny Nauki biologiczne do oceny wniosków o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego .. O WYZNACZENIE.. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.. Wyznaczenie promotora lub promotorów lub promotora i promotora pomocniczego Doktorant składa wniosek do Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne UG w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów lub promotora i promotora pomocniczego , wraz z następującymi dokumentami: 1) koncepcją rozprawy doktorskiej,Wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej i powołanie Komisji przeprowadzającej egzaminy doktroskie (stary tryb) Wniosek o wyznaczenie promotora (nowy tryb - doktoranci WPiA UG) Wniosek o wyznaczenie promotora (nowy tryb - eksternistyczny)Uchwała Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zaleceń do dokumentacji wniosków o wyznaczenie promotora pomocniczego Doktorantom szkół doktorskich Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim.Posiedzenie RDNM -wyznaczenie promotora/promotorów III..

Oświadczenie promotora o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji 2.3.

na podstawie art. 179. ust.. Wniosek należy złożyć w sekretariacie rady dyscypliny ul. Armii Krajowej 119/121 81-824 Sopot.Na podstawie art. 66 ust.. [Stopień/tytuł] [Imię i nazwisko] - do pełnienia funkcji promotora.. Zgodnie z art. 179 ust.. 2020 poz. 85 z późn.. Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów składany przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym określa w szczególności: 1) propozycję tematu i koncepcję rozprawy ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscyplinywniosek o przepisanie oceny - przeniesienie osiągnięć z języka obcego do zaopiniowania przez Studium Języków Obcych; wniosek o wznowienie studiów; oświadczenie o rezygnacji ze studiów; wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie; wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego; wniosek studenta o zwolnienie z opłat za studiaEtap I.. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. ze zm., zarządza się, co następuje: § 1.wniosek o studiowanie z długiem punktowym ECTS: 35 KB: podanie o zgodę na Promotora spoza WOiG: 44.5 KB: podanie o przepisanie oceny z języka obcego: 33.5 KB: wykaz zaliczeń Erasmus: 17.39 KB: informacja o zmianie numeru telefonu kontaktowego: 36.5 KB: wniosek o zmianę wykładu ogólnouczelnianego: 54.5 KB: wniosek o zwolnienie z opłat: 24.11 KBKandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora/ów lub promotora i promotora pomocniczego do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Zarzadzaniu i Jakości.. Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.. Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne UG podejmuje uchwałę o wyznaczeniu promotora lub promotora i promotora pomocniczego.. 1 pkt 1 .. WNIOSEK .. ……………………………………………………………….. stopień naukowy/tytuł, imię i nazwisko kandydata do pełnienia funkcji promotoraProfesor Uniwersytetu Gdańskiego.. Skład komisji: dr hab. Ewelina Król, prof. UG - Przewodnicząca prof. dr hab. Dariusz Szlachetko dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG dr Katarzyna Węgrzyn mgr Igor GrochowinaDoktorant składa wniosek do Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne UG w sprawie wyznaczenia promotora lub promotora i promotora pomocniczego..Komentarze

Brak komentarzy.