Wniosek o refundację kosztów leczenia za granicą
Czy należy mi się zwrot kosztów, jeśli moje leczenie było planowane?. Wniosek znajdziesz na stronie Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią.W celu uzyskania zwrotu kosztów planowanego leczenia przeprowadzonego za granicą, na które wcześniej uzyskano zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, niezbędne jest złożenie osobnego wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ.Umowa dodatkowa „Leczenie za granicą" zapewnia opiekę medyczną w zagranicznej klinice, w tym organizację wyjazdu, opłacenie leczenia i wsparcie na każdym jego etapie.. Pobierając rachunek, zadbaj, by zawierał: dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia,Wniosek o zwrot kosztów leczenia w UE (w ramach dyrektywy transgranicznej) Dz.U.. akt C-777/18) Trybunał stwierdził, że zasada swobodnego świadczenia usług i dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu wykluczającemu, w braku uprzedniej zgody, zwrot kosztów związanych z zabiegiem, któremu ubezpieczony zamieszkały w danym państwie .Wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej poniesionych za granicą można znaleźć na stronie: oraz w oddziałach wojewódzkich NFZ..

Zwrot kosztów leczenia: krok 4.

Pionierów 8.Wszystkie potrzebne dokumenty powinny zostać złożone w trakcie 6 miesięcy od naliczenia kosztów za leczenie w kraju UE/EFTA.. W wydanym dziś wyroku (sygn.. 2014 poz. 1551).W przypadku niektórych państw takich jak Belgia i Francja o refundację kosztów ubezpieczony może wnioskować już w państwie pobytu.. 2.Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia udzielonego podczas tymczasowego pobytu zagranicą Jeżeli poniosłeś koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), możesz starać się o ich zwrot niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadałeś przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czy też nie.Wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - na podstawie art. 42b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Wniosek O Refundację Kosztów Leczenia Za Granicą - ID:5cf81f6fb3c4a..

...Zwrot kosztów leczenia: krok 3.

Zrób to nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku za refundowane świadczenie.. Koszt takiego leczenia jest refundowany przez płatnika świadczeń lekarskich, w przypadku Irlandii refundacji dokonuje HSE.O zwrot poniesionych kosztów możesz również wystąpić do swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju.. Co więcej, po powrocie do kraju może ubiegać się o refundację kosztów leczenia - bez względu na to, czy jest posiadaczem karty EKUZ, czy nie.. Unijna Dyrektywa Transgraniczna, która obowiązuje od października 2013 r., zapewnia wszystkim obywatelom EU prawo do korzystania z usług medycznych poza granicami kraju .Oznacza to, że jeśli NHS wycenia leczenie na przykład na £1000, a pacjent zapłacił za nie £1200, to NHS zwróci mu £1000, zaś różnicę pacjent będzie musiał pokryć z własnych środków.. Krok 4.. Jeśli stawka zwrotu kosztów za leczenie odbyte za granicą jest wyższa w kraju, w którym jesteś ubezpieczony, masz prawo ubiegać się u swojego ubezpieczyciela o zwrot tej różnicy.W czasie pobytu za granicą każdy Polak ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia może swobodnie korzystać z pomocy medycznej.. Do wniosku musi dołączyć rachunek wystawiony przez szpital za granicą, a także oryginały lub kopie skierowań, recept (na złożenie dokumentów mamy 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku).Osoby, które słyszały o leczeniu za granicą z refundacją kosztów przez NHS, często zastanawiają się, czy jest to zgodne z prawem..

Wypełnij wniosek o zwrot kosztów.

Przedmiotowa sprawa prowadzona jest pod nr DANE POSZKODOWANEGO Nazwisko: Imię: Data urodzenia: ____/____/_____Gdzie należy złożyć wniosek Wniosek o zwrot kosztów leczenia za granicą składa się do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ.. Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.. Jeżeli z wnioskiem nie wystąpiono podczas pobytu na terenie tych państw to, tak jak w przypadku pozostałych państw członkowskich, wniosek o zwrot kosztów wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym dla ubezpieczonego Oddziale Wojewódzkim NFZ .Wypełnij wniosek: Wniosek o zwrot kosztów ..

Możesz ubiegać o zwrot kosztów nawet jeśli nie masz EKUZ.

Decyzja zostaje wystawiona na podstawie wniosku wypełnionego przez pacjenta oraz specjalistę z właściwej dziedziny medycyny.. 2021 poz. 429: Wniosek do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ - o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż RP państwie członkowskim UE świadczenia opieki zdrowotnej (w ramach dyrektywy transgranicznej) alboDownload wniosek o refundację kosztów leczenia za granicą.. WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ Działając w imieniu i na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uprzejmie informujemy, że przyjęliśmy zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego.Wniosek o zwrot kosztów leczenia należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ.. Odpowiedź jest jednoznaczna: tak.. Wniosek o refundację planowanego leczenia za granicą (kraje UE/EFTA), trzeba złożyć na formularzu, którego wzór jest określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U.. Tak, pod warunkiem, że otrzymałeś zgodę na to leczenie.WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ Działając w imieniu i na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uprzejmie informujemy, że przyjęliśmy zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego.. Następnie składa do oddziału NFZ wniosek o rozliczenie kosztów leczenia.. Procedura weryfikacji powinna trwać do kilkunastu dni.Ubezpieczony, który w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie UE/EFTA poniósł koszty świadczeń medycznych może starać się o ich zwrot.. Przygotuj i przetłumacz wymagane do wniosku załączniki: 1. oryginał rachunku zawierający w szczególności: dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia, dane świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów,Może być też tak, że - chociaż masz ze sobą EKUZ - musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację.. W przypadku gdy koszt leczenia w Polsce jest niższy od wyceny NHS, NHS zapewnia pełną refundację.Compensa Voyage to kompleksowe ubezpieczenie za granicą przy podróżach po Europie i po Świecie.. Jego wzór znajdziesz na stronach NFZ.. Wniosek o refundację kosztów leczenia wraz załącznikami należy przekazać na adres korespondencyjny Centrum Usług Wspólnych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ: ul. Podstawowe korzyści Pokrycie kosztów związanych z leczeniem do 2 000 000 euro Zorganizujemy i sfinansujemy Twoje leczenie w zagranicznej klinice oraz opiekę medyczną po leczeniu.Każdy obywatel Unii Europejskiej posiadający prawo do opieki medycznej w publicznej służbie zdrowia w kraju swego zamieszkania może leczyć się w prywatnych szpitalach za granicą, w dowolnym kraju UE.. Zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie: kosztów leczenia - pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiemZwrot kosztów za pilny zabieg za granicą..Komentarze

Brak komentarzy.