Skarbnik gminy składa wypowiedzenie
Większość umów o pracę, a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć.. RAPORT BIEŻĄCY2.. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla skarbnika gminy liczącej 11 tys. mieszkańców wynosi 4800 zł, zgodnie z pkt 5 tabeli III załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn.. z .Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez gminę nie podlega kontrasygnacie skarbnika - przypomina RIO w Kielcach.Skarbnik Buska Zdroju zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o opinię, czy weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego powinien być opatrzony kontrasygnatą skarbnika.Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, w terminie do dnia 7 lipca 2020 r do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Brańszczyk" lubprzesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty do urzędu).Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.. Rada .Wypowiedzenie umowy to najczęstsza forma rozwiązania stosunku pracy..

Czuwała nad stanem finansów gminy.

INFORMACJE O PODMIOCIE4.. W wyjaśnieniach udzielonych staroście łaskiemu RIO w Szczecinie zwróciła uwagę, że kwestia obowiązywania upoważnienia skarbnika do udzielania kontrasygnaty po jego odwołaniu nie została wprost uregulowana w przepisach.Skarbnik - w jednostkach samorządu terytorialnego to główny księgowy budżetu województwa, powiatu (skarbnik powiatu), miasta (skarbnik miasta), gminy (skarbnik gminy).. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.. Jeżeli rada gminy nie podejmie żadnej decyzji w sprawie odwołania skarbnika, po 30 dniach od daty doręczenia wniosku przez wójta, oświadczenie w przedmiocie dymisji z zachowaniem okresu wypowiedzenia, albo o rezygnacji ze stanowiska za porozumieniem stron staje się prawnie skuteczne.. 4 jasny i oczywisty.. Jak dowiedział się portal Sądeczanin.info złożyła ona rezygnację z pełnionej funkcji w kwietniu br. - Okres wypowiedzenia kończył się jej 31 lipca br. - mówi Przemysław Sulewski z Urzędu Gminy w Łabowej.Dotychczasowa skarbnik gminy Podegrodzie Agnieszka Pacholarz złożyła wypowiedzenie, którego okres minie z dniem 31 marca, czyli z końcem tego miesiąca.. zm.) - dalej r.w.p.s.. Późniejsze odwołanie go przez radę to czynność techniczna..

Babuśka podkreśla, że wysoko ceni kompetencje odchodzącej skarbnik.

Uzasadnienie Na mocy ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., oraz ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s., pozycja skarbnika .Dotychczasowa skarbnik gminy Małgorzata Szkarłat złożyła wypowiedzenie i chce się rozstać z samorządem za porozumieniem stron.. Kieruje finansami danej jednostki samorządu terytorialnego.W sprawach z zakresu budżetu i finansów wykonuje zadania z upoważnienia odpowiednio marszałka województwa, starosty, prezydenta miasta, burmistrza lub wójta.Obecna pani skarbnik piastowała tę funkcję w Urzędzie Gminy w Łabowej przez ostatnie dziesięć lat.. Upoważnił innego pracownika do zastępowania go w czasie nieobecności.Odpowiedź.. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. powoływanie i odwoływanie na wniosek wójta skarbnika gminy będącego głównym księgowym budżetu.. Wójt gminy zaznacza, że była jedną z głównych osób, dzięki którym Gmina .Maria Wiatr, która pracuje jako skarbnik gminy Kamionka Wielka od 26 lutego 2019 otrzymała - piastując tę funkcję w zeszłym roku - wynagrodzenie w wysokości ok. 79 500 zł.. Jakie są przyczyny tych perturbacji?. Odpowiedź.. Jeśli radni się na to zgodzą, jej miejsce zajmie od 1 kwietnia Paweł Rodak.. Pytanie: Kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia umowy o pracę odwołanego za wypowiedzeniem skarbnika gminy, będącego w tym czasie na zwolnieniu lekarskim?Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) może odmówić kontrasygnaty..

2 marca 2019 roku radni Chełmca powołali na stanowisko skarbnika gminy Pawła Rodaka.

Wynika z niego, że osoba zajmująca stanowi-STAN FAKTYCZNY: Rada gminy uchwałą powołała na stanowisko skarbnika osobę z ponad 30-letnim stażem pracy, ale bez wyższego wykształcenia.Organ nadzoru zakwestionował powołanie skarbnika.. O tym w uzasadnienia stosownych uchwał nie ma wzmianki.Upoważnienia udzielone przez skarbnika nie wygasają po jego odwołaniu - uważa RIO w Szczecinie.. Kontrasygnata umowy z wykonawcą zamówienia publicznego nie jest czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia.. ktos - niezalogowany 2017-06-23 08:23:58.. Ewentualny akt odwołania pracownicy ze stanowiska skarbnika (w następstwie dokonanego przez nią wypowiedzenia) będzie miał - w świetle uzasadnienia do wyroku SN z dnia 22 grudnia 1976 r.I PRN 121/76, OSNC 1977, .Skarbnik może sam wypowiedzieć stosunek pracy.. W jego ocenie nie można na stanowisko skarbnika gminy powołać osoby nieposiadającej wykształcenia wyższego, a jedynie policealne ekonomiczne.Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, w terminie do dnia 7 lipca 2020 r do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Brańszczyk" lubprzesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty do urzędu).Spis treści:1..

Trzeba je złożyć według stanu na 31 grudnia 2017 r.Skarbnik gminy rzucił pracę komentarze opinie.

Od 1 kwietnia stanowisko to obejmie Małgorzata Szkarłat.Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia.Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy m.in. osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.. Konsekwencją powyższego jest brak ustawowego obowiązku złożenia oświadczenia na druku ZP-1 przez skarbnika gminy/głównego księgowego, w przypadku, w którym jest on odpowiedzialny jedynie za .Dotychczasowy skarbnik gminy Agnieszka Koryś w ostatnich dniach października złożyła wypowiedzenie z pracy, czego efektem było odwołanie jej z dniem 9 listopada ze swojego stanowiska.. Dlatego koniecznym było - to nieodzowne dla funkcjonowania samorządu - powołanie nowego szefa gminnych finansów.. Izba wskazuje jednak na lukę w przepisach.. Z kolei wysokość .Skarbnik gminy nie może delegować na inne osoby tych kompetencji, które przyznane są mu ustawowo, a przepis szczególny nie wskazuje na możliwość delegowania.. Moment, dwie najważniejsze dla budżetu osoby składają wypowiedzenie, a później dogadują się z burmistrzem i wracają do pracy.. i nikt z władz nie chce tego komentować.Utworzenie jednostki budżetowej gminy przejmującej zadania i mienie dotychczasowych jednostek organizacyjnych urzędu gminy, połączone z przejściem do tej jednostki pracowników na podstawie art. 23 1 k.p., jest reorganizacją urzędu w rozumieniu art. 10 ust.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.. Sąd wywodził, że treść przywołanych uregulowań ustawy o pracownikach samorządo-wych oraz przepisów wykonawczych jest klarowna, a sens wyznaczony jednoznacznym brzmieniem art. 3 ust.. Wypowiedzenie złożone przez skarbnika jest skuteczne i doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia..Komentarze

Brak komentarzy.