Zgoda na zarząd sukcesyjny
Naturalnie osoba powołana na zarządcę musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji.. Jeżeli natomiast zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony - wraz z wygaśnięciem uprawnienia do powołania zarządcy .Zarządcą sukcesyjnym będzie mogła być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego czy jest spokrewniona, czy nie, ze spadkodawcą oraz bez względu na to, czy trudni się profesjonalnie zarządem majątkiem.Ponieważ zarząd sukcesyjny wiąże się nie tylko z uprawnieniami, ale również z obowiązkami, osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego musi w formie pisemnej (albo elektronicznej), wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji.. 1 ustawy, co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku.. Jeżeli wspólnik nie wyrazi sprzeciwu na piśmie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego, przyjmuje się, że wyraził zgodę.Sukcesja firmy - jak przekazać firmę następcom Jeżeli zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym ustanowiono zarząd sukcesyjny, w przypadku uzgodnienia, o którym mowa w § 5 pkt 1, umowy o pracę wygasają z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że wcześniej nastąpiło przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23 1.Otóż ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza funkcję zarządcy sukcesyjnego, którego zadaniem jest zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa i zarządzanie nim do momentu zakończenia wszystkich procedur związanych z postępowaniem spadkowym, a więc do momentu ostatecznego objęcia przedsiębiorstwa przez właściwych spadkobierców (zapisobiorców).Sam zarządca natomiast powinien wyrazić zgodę na pełnienie funkcji - w tej samej formie..

Wygasa on natomiast wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego.

Na zarządcę sukcesyjnego może być powołana osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.Zgoda osoby powoływanej na zarządcę musi być wyrażona w formie wymaganej do powołania zarządcy, a więc gdy zarządcę powołuje przedsiębiorca (za życia), wystarczająca jest zwykła .Zarządca sukcesyjny, zgodnie z art. 33 ust.. Ponieważ zarząd sukcesyjny wiąże się nie tylko z upraw-nieniami, ale również z obowiązkami, osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego musi w formie pi-semnej (albo elektronicznej), wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji.. Nie musi podawać powodu swojej rezygnacji (rezygnację składa się przed notariuszem).§ 11.. Zalety powołania zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy:W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na wyznaczenie zarządcy sukcesyjnego jeszcze za jego życia, spadkobiercy niejako co do zasady z góry skazani są na określone skutki podatkowe..

Żeby jednak miało to miejsce trzeba powołać zarząd sukcesyjny.

Zarząd sukcesyjny w takim przypadku zostaje ustanowiony bowiem już z chwilą śmierci przedsiębiorcy, na co wprost wskazuje art. 7 ust.. W praktyce oznacza to tyle, że właściciele muszą wyrazić zgodę na np. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub istotnej części jego majątku .Formularze dotyczące sukcesji firmyDo powołania zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy konieczne jest: oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej, pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji, zgłoszenie (wpis) zarządcy do CEIDG.W tym celu przedsiębiorca musi powołać odpowiednią osobę do pełnienia funkcji zarządcy oraz dokonać wpisu do CEIDG.. 1b ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników NIP nadany przedsiębiorcy przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku.. 1 ustawy o .Przepisy ułatwiają płynne przejście przedsiębiorstwa na nowych właścicieli, np. przez tymczasowe zachowanie ważności koncesji i zezwoleń.. Nie można jednak ustanowić zarządu sukcesyjnego, jeżeli została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy.Zwykły zarząd w rękach zarządcy sukcesyjnego Zarządca może samodzielnie dokonywać czynności zwykłego zarządu, natomiast w zakresie go przekraczającym musi uzyskać zgodę wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, ewentualnie zezwolenie sądu, gdy takiej zgody od właścicieli nie uzyska.określoną osobę na zarządcę sukcesyjnego..

Zarządca sukcesyjny może w każdym czasie zrezygnować.

Udziałowcy spadkowi mają dwa miesiące na powołanie zarządu sukcesyjnego, przy czym skutek powołania liczy się ex tunc, czyli od chwili śmierci przedsiębiorcy.Według nowych przepisów przede wszystkim zarządca sukcesyjny może dokonywać czynności nie przekraczających zarządu zwykłego.. Aby nim zostać, trzeba wyrazić zgodę (na piśmie albo w obecności notariusza).. Zgodnie bowiem z art. 22 ustawy zarządca sukcesyjny dokonuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a w przypadku braku takiej zgody - za zezwoleniem sądu.Zarządca sukcesyjny jest uprawniony na podstawie nowych przepisów do dokonywania czynności nie przekraczających zarządu zwykłego, zaś do dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a w przypadku braku takiej zgody zezwolenie sądu.. Należy jednak zaznaczyć, że chodzi tutaj o odpowiedzialność w stosunkach zewnętrznych , czyli np. wobec kontrahentów i klientów firmy.po upływie 3 miesięcy - jeśli został ustanowiony zarząd sukcesyjny; po upływie 6 miesięcy - jeśli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, chyba że przed upływem wskazanych powyżej terminów został złożony stosowny wniosek, o czym poniżej.Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane będzie powołanie zarządcy sukcesyjnego, wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji oraz dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.Bycie zarządcą sukcesyjnym jest dobrowolne..

To zarząd sukcesyjny zarządza przedsiębiorstwem w spadku.Komentarze

Brak komentarzy.